Drücke „Enter”, um zum Inhalt zu springen.

Türkisch-Unterricht

Anadil Dersi Türkçe

Anadili, okuma becerisinin kazanımında ve ikinci dil olarak öğrenilen Almancanın öğrenilmesinde önemli bir rol oynar. İki dili yazıp okumak başarı şansını artırır.

Türkçe anadil dersleri, okulumuz EGS’de öğleden sonra verilir. Anadil derslerine katılan gruplar aynı sınıfın değişik şubelerinden oluşmakta ve haftada 2-4 saat ders görmektedirler. Ders, Anadil dersi için öğleden sonra kullanılan ve bu bağlamda ayarlanan bir sınıfta yapılmaktadır. Bu da öğrenmeyi olumlu yönde etkilemektedir.

Anadili öğretimi, Türkçe sözlü ve yazılı yeteneğin sistematik olarak geliştirilmesini amaçlar. Çocuklar „yazma“, „metinleri ve medyayı kullanma“, „dil ve dil kullanımını yansıtma“ ve „çalışma teknikleri“ alanlarında beceriler edinirler.

Bu eğitim-teknik çalışma, çocukların kendi çok dilliliklerinin farkında olmalarını sağlamayı; dilsel, kültürel çoğulculuğun karakterize ettiği bir yaşam gerçekliğinin sorunları ve fırsatları ile baş edebilmeyi amaçlamaktadır.

Bunun yanı sıra anadil dersinde öğrenciler kendi kültürel grubunun geleneklerini, normlarını ve değerlerini öğrenir, kendi ailesinin geldiği ülkesindeki yaşamın gerçeklerini keşfeder ve bunu tarihsel bir perspektifte geliştirerek öğrenme fırsatları bulurlar.

Her okul döneminin başında, Anadil Dersi Türkçeye katılan çocukların ebeveynleri / velileri için bir Veli Toplantısı düzenlenmektedir. Burada aynı zamanda bir veya iki Türk Veli Temsilcisini seçerler. Ana Dil Türkçe dersi öğrencilerin velileri / ebevenleri, ders öğretmeni tarafından okul yılı boyunca veli görüşmelerine davet edilir.


HSU Türkisch

Die Herkunftssprache spielt eine bedeutende Rolle beim Erwerb der Lesekompetenz und beim Erlernen der Zielsprache Deutsch. Der Schrifterwerb und die Lesekompetenz in zwei Sprachen bieten noch mehr Chancen auf Lernerfolg.

Der „Herkunftssprachliche Unterricht“ (HSU) in Türkisch findet an der EGS Troisdorf nachmittags statt. Die Lerngruppen sind zurzeit jahrgangsbezogen und haben wöchentlich 2-4 Stunden herkunftssprachlichen Unterricht. Dieser wird in einem Fachraum erteilt, der nachmittags für den HSU genutzt wird und auch diesbezüglich eingerichtet ist. Dies wirkt sich positiv auf die Lernatmosphäre aus.

Der HSU Türkisch zielt auf die systematische Entwicklung von mündlicher und schriftlicher Handlungsfähigkeit in Türkisch. Die Kinder erwerben fachliche Kompetenzen in den Bereichen „Schreiben“, „Umgang mit Texten und Medien“, „Reflexion über Sprache und Sprachgebrauch“ und „Arbeitstechniken“.

Die pädagogisch-fachliche Arbeit ist darauf gerichtet, dass Kinder sich ihrer eigenen Mehrsprachigkeit bewusst werden und mit den Problemen und Chancen einer Lebenswirklichkeit umgehen können, die sich durch sprachliche und kulturelle Pluralität auszeichnet.

Dazu gehört, dass der HSU die Traditionen, Normen und Werte der eigenen kulturellen Gruppe zum Thema von Unterricht macht, Lerngelegenheiten zur Erschließung der Lebenswirklichkeit im Herkunftsland der eigenen Familie anbietet und dies auch in historischer Perspektive entfaltet.

Zu Beginn eines jeden Schulhalbjahres findet für die Eltern/Sorgeberechtigen der Kinder, die am HSU Türkisch teilnehmen, ein Elternabend statt. Hier wählen sie aus ihren Reihen auch eine*n/zwei Elternprecher*innen. Die Eltern/Sorgeberechtigten der Schüler*innen türkischer Herkunft werden von dem HSU-Lehrer im Laufe des Schuljahres zu beratenden Elterngesprächen eingeladen.